Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Ingrida Ruch ul. Jarocka  44  siedzibą w Olsztynie

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Ingrida Ruch ul. Jarocka 44   z siedzibą w Olsztynie.
 2. Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej Ingridy  Ruch ul. Jarocka  44  stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej,
 3. Podstawa zbierania i przetwarzania danych osobowych jest oparta na Rozporządzeniu  Nr 2016/679  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE2 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO oraz na ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000), zwanej dalej Ustawą
 4. Dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon są zbierane i przetwarzane przez Ingrida Ruch ul. Jarocka 44   , jako Administratora, jedynie w związku ze świadczonymi usługami najmu .
 5. Ingrida Ruch ul. Jarocka 44  dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Osoba korzystająca z usług świadczonych przez Ingrida Ruch ul. Jarocka 44   dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu zawarcia umowy na świadczenie usług
 7. Brak udostępnienia danych osobowych przez osobę w związku ze świadczonymi usługami jest podstawą do odmowy wykonywania tych usług przez Ingrida Ruch ul. Jarocka  44   .
 8. Przetwarzanie uzyskanych danych osobowych przez Ingrida Ruch ul. Jarocka 44    jest ograniczone wyłącznie do ich
 9. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie upoważnieni pracownicy Ingridy Ruch ul. Jarocka 44   wykonująca usługi.najmu
 10. W niezbędnym zakresie uzyskane dane osobowe w związku z realizacją usług mogą być przekazane na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych zleceniobiorcom świadczącym na rzecz Ingrida Ruch ul. Jarocka 44   w szczególności usługi prawnicze oraz informatyczne z którymi  współpracuje.
 11. Dane osobowe uzyskane przez Ingrida Ruch ul. Jarocka 44    w związku ze świadczonymi usługami przechowywane przez okres najmu .
 12. Uzyskane dane osobowe w ramach świadczonych usług kominiarskich nie są przekazywane innym państwom.
 13. Uzyskane dane osobowe w ramach świadczonych usług  nie są profilowane w sieci.
 14. Ingrida Ruch ul. Jarocka 44   jako administrator, nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego.
 15. Ingrida Ruch ul. Jarocka 44  nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych.
 16. Ingrida Ruch ul. Jarocka 44  nie  prowadzi rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
 17. Ingrida Ruch ul. Jarocka 44  prowadzi rejestr wszelkich skarg na przetwarzanie danych osobowych.
 18. Zgłoszone naruszenia podlegają bezwzględnemu zaewidencjonowaniu w rejestrze skarg
 19. Zgłaszanie skarg można dokonywać osobiście w siedzibie firmy Ingrida Ruch ul. Jarocka 44  w Olsztynie  lub listownie na adres: JJarocka 44  10-699 w Olsztynie , albo elektronicznie  na adres: peter@ruch.at
 20. W przypadku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Ingrida Ruch ul. Jarocka  44    jest zobowiązana  bez zbędnej zwłoki zawiadomić osobę, której dane dotyczą o takim naruszeniu.
 21. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Ingrida Ruch ul. Jarocka 44   jako administratora jej danymi osobowymi do:
  • dostępu do swoich danych
  • zmiany swoich danych
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
  • przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora.
  • niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Ingrida Ruch ul. Jarocka 44   ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe ( tzw. prawo do zapomnienia).
  • złożyć skargę do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (zwanym dalej UODO)
  • złożyć skargę się bezpośrednio do sądu, z pominięciem Prezesa UODO.
 22. Ingrida Ruch ul. Jarocka 44  nie informuje UODO o ewentualnych naruszeniach.
 23. W sprawach nieunormowanych w niniejszej polityce prywatności zastosowanie mają przepisy powołanego na wstępie RODO oraz wskazanej na wstępie Ustawy.
 24. Niniejsza polityka prywatności  Ingrida Ruch ul. Jarocka 44     obowiązuję od dnia 25 maja 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube